Actievoorwaarden december attentie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de donateursactie op de website www.hartekind.nl. Door aanmelding als vaste donateur aanvaardt de aanmelder de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Deze actie wordt georganiseerd door Stichting Hartekind (hierna Hartekind). De contactgegevens van Hartekind zijn: 

Stichting Hartekind
Prof. W.H. Keesomlaan 12
1183 DJ Amstelveen
www.hartekind.nl

 

Begrippen

In deze actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Hartekind
Website: www.hartekind.nl
Aanmelder: een natuurlijk rechtspersoon

 

Algemene actievoorwaarden

Het doel van deze actie is dat aanmelders door het insturen van het formulier voor een periodieke donatie een gratis attentie ontvangen. De machtiging dient te worden afgegeven voor een bedrag van minimaal €120 over een volledig jaar (€10 per maand). De attentie bestaat uit een chocoladeletter van 135 gram van Stichting Hartekind t.w.v. €6,50 (hierna te noemen 'attentie'). Indien een huidige periodieke donateur een nieuwe periodieke donateur aandraagt, ontvangt men beiden de attentie. Voor de aanmelding als donateur gelden de privacyvoorwaarden van Stichting Hartekind.

Om de attentie te kunnen versturen, is het invullen van adresgegevens bij aanmelding noodzakelijk. Indien de aanmelder daar actief akkoord (opt-in) voor geeft in het fomulier voor periodieke donatie, ontvangt de aanmelder tevens op het afgegeven emailadres de nieuwsbrief van Stichting Hartekind. 

Over de inhoud van de attentie kan niet worden gecorrespondeerd. Bij weigering of niet aanvaarding van de attentie en/of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal de attentie niet worden geleverd. Alsdan is Hartekind gerechtigd de attentie aan een andere aanmelder toe te kennen. Voor personen woonachtig in het buitenland worden kosten berekend voor de verzending van de attentie.

De actie loopt van 25 oktober tot 30 november 2021. De organisator behoudt zich het recht om de actie voortijdig te beeïndigen.

 

Aansprakelijkheid

De organisator is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van foutieve invoer door de aanmelder en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de aanmelder op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens van de door haar ingeschakelde hulppersonen. 

De attentie wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Hartekind is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de attentie noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de attentie. Hartekind is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadeging of verlies) bij levering van de attentie. 

De attentie wordt uiterlijk op 30 november 2021 als brievenbuspost aangeboden bij PostNL. Indien, om welke reden dan ook, de levering niet via de brievenbus kan worden aangeboden aan de aanmelder, zal de aanmelder de attentie op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij een postkantoor, postagentschap, e.d.). Hartekind kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de attentie niet (tijdig) wordt afgehaald door de aanmelder of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

 

Slotbepalingen

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

 

 

Stichting Hartekind, oktober 2021