Onderzoekscall Hartekind 2021

Hartekind wil u en uw collega’s – en in het bijzonder jonge en pilot onderzoekers – uitnodigen om een relevante aanvraag in te dienen voor een stimuleringsbijdrage. Hiermee beoogt Hartekind vooral innovatie te stimuleren voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hartekind nodigt met deze call in het bijzonder jonge arts-onderzoekers en pilot onderzoekers uit om aanvraag voor onderzoek te doen. Dit kan een innovatief onderzoek zijn, maar ook een vooronderzoek in het kader van een toekomstig groter onderzoek. Aanvragen voor stimuleringsbijdragen moeten passend zijn binnen één of meerdere van alle vijf de onderzoeksthema’s van de landelijke onderzoeksagenda. Anders dan voorheen wordt het proces voor stimuleringsbijdragen niet meer tegelijk met het landelijk onderzoek uitgevraagd. De stimuleringsbijdragen kennen geen vooraanvraag, maar gelijk een definitieve aanvraag ter grootte van twee A4, één aanbiedingsbrief en één onderzoeksplan. Deze uitnodiging is bedoeld voor de stimuleringsbijdragen voorjaar 2021. Vanwege eventuele tegenvallende inkomsten in 2021 als gevolg van de corona pandemie is het nog onduidelijk of de landelijke onderzoekscall 2021 uitgeschreven kan worden. Voor het najaar 2021 is Hartekind voornemens nogmaals de stimuleringsbijdragen uit te schrijven, maar ook dit is nog onzeker.

De tijdlijn voor de stimuleringsbijdragen voorjaar 2021 zien er als volgt uit:

31 maart 2021    indienen aanvraag
  1 april 2021       start beoordeling
30 april 2021       advies voor bestuur Hartekind
15 mei 2021        terugkoppeling aan indieners
 

Korte toelichting op de onderdelen uit de tijdlijn

Aanvraag
De aanvraag moet ingediend worden in een word document, geen pdf, op het hiervoor vastgestelde formulier: ‘Aanvraagformulier stimuleringsbijdragen voorjaar 2021’. Bij het doen van een aanvraag aanvaardt de aanvrager alle voorwaarden zoals gesteld in het format en de daarbij behorende bijlagen. Onvolledige aanvragen, niet conform de voorwaarden, worden niet beoordeeld.

Beoordeling
De beoordeling wordt uitgevoerd door de Ouderraad en de Wetenschappelijke AdviesRaad, zij zullen het bestuur adviseren over de toekenning, waarmee het bestuur uiteindelijk een keuze zal maken voor toekenning of afwijzing. Bekijk hier de beoordelingscriteria van deze gremia. 

Advies
De gezamenlijke beoordelingen van de drie gremia worden gedeeld met het bestuur waarop het bestuur de keuze zal maken welke stimuleringsbijdragen worden toegekend.

Terugkoppeling
Schriftelijke terugkoppeling vindt enkel plaats aan degene door wie de aanvraag is ingediend.
 

Landelijke onderzoeksagenda

De kinderhartcentra in Nederland en Stichting Hartekind hebben de handen ineengeslagen. De ambitie? Met gericht, innovatief en gedegen onderzoek de kwaliteit van leven verbeteren en de overlevingskansen vergroten. Hoe? Door de komende tien jaar te werken op basis van de ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen Bij Kinderen’. De ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen Bij Kinderen’ bepaalt de richting van hopelijk veel investeringen die de komende jaren in Nederland samen worden gedaan door de kinderhartcentra en Stichting Hartekind. De ambitie is om een toppositie te hebben in de wereld op het gebied van onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage moet bijdragen aan minimaal aan één van de vijf thema’s van de landelijke onderzoeksagenda. Bekijk hier de landelijke onderzoeksagenda. 
 

Toekenning

Bij toekenning van de stimuleringsbijdrage wil Hartekind snel tot ondertekening van de overeenkomst komen, dat betekent dat 30 dagen na de formele toekenning Hartekind de getekende overeenkomst terug wil ontvangen. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, behoudt Hartekind zich het recht voor de toekenning in te trekken. Daarbij wil Hartekind de toekenning gebruiken als communicatie uiting naar de achterban. Hartekind verwacht dan binnen 30 dagen in samenwerking met de indiener een communicatie uiting te kunnen maken. Wanneer dit langer in beslag neemt, behoudt Hartekind zich het recht voor om de toekenning in te trekken. Hier vind je het concept van de subsidieverleningsovereenkomst
 

Financiering

De stimuleringsbijdrage betreft een bedrag van maximaal € 40.000,- per aanvraag, inclusief overheadkosten en inclusief communicatie uitingen. Voor de stimuleringsbijdrage is in de voorjaarsronde van 2021 in totaal € 80.000,- beschikbaar. Na de zomer wordt opnieuw een oproep gedaan, waarbij opnieuw maximaal € 80.000,- beschikbaar wordt gesteld. Een gespecificeerde begroting moet bij aanvraag ingevuld meegestuurd worden conform het format op de website.  Voor de communicatie rondom het onderzoek is reeds € 2.000,- ingevuld in het begrotingsformat, dit kan aangepast worden indien dat expliciet blijkt uit de aanvraag en is onderdeel van de maximale toekenning van € 40.000,-.


Crowdfunding

De aangevraagde stimuleringsbijdrage kan wel voldoende kwaliteit hebben in de beoordeling, maar door beperkte middelen niet direct toegekend worden. Het bestuur van Hartekind kan in deze situaties beslissen om gezamenlijk met die aanvrager(s) een crowdfundingsactie op te starten om zodoende samen alsnog financiering op te halen voor de aanvraag. Hierover zal Hartekind berichten bij de formele terugkoppeling over de ingediende aanvraag.

 

Sluiting

Je hebt tot woensdag 31 maart 2021 de tijd om de aanvraag in te sturen naar onderzoek@hartekind.nl. Vooraanvragen die na deze datum en tijd worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Voor vragen over deze call kun je contact opnemen met Nathan van Doorn, bestuurslid onderzoek, tel 06-28567532.

 

« Bekijk alle nieuwsberichten